قدرت‌های جهانی رفع سریع همه تحریم‌های ایران را پذیرفته‌اند