حاشیه دیدار ملوان و فولاد خوزستان /درگیری زارع با بدرلو در نیمه دوم