ها برای ژست گرفتن از کالاهای خارجی استفاده می کنند