امروز در مقابل بیکاران جامعه مسئول هستیم/اعلام همبستگی کارگران ایران با کارگران یمن و عراق