درگیری زارع با بدرلو در نیمه دوم/ مازیار دیدار مقابل ذوب آهن را از دست داد