قراردادهای سنگین نظامی با کشورهای عربی، پاداش سنگ‌اندازی فرانسه در مذاکرات هسته‌ای ایران