امام جمعه کنگاور: مصرف تولیدات داخلی در راستای افزایش همدلی و همزبانی است