قراردادهای سنگین نظامی، پاداش سنگ‌اندازی فرانسه در مذاکرات هسته‌ای ایران