جنگ یمن؛ شاهدی بر دروغ بودن همه گزینه های روی میز آمریکا