اعتراض ها به انتصاب يک تاجر اسلحه به عنوان نائب رئيس ...