تقدیر تاج و آذری از 5 کارگر و 5 معلم در بین دو نیمه