مردم در انتخاب خبره باید نزددیکترین فرد به رهبری را انتخاب کنند/ خبره ای که فاصله اش با رهبری زیاد است