صالحی: غربی ها رفع سریع همه تحریم ها را پذیرفته‌اند