ترویج فرهنگ وقف از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است