اشتباه راهبردی صنعت خودرو در بومی‌سازی قطعات تندر۹۰