پایان مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس با معرفی نفرات برتر اوزان دهگانه