گلایه ظریف از برخی منتقدان داخلی: دیدگاه‌های سیاسی من قدمت سی و چند ساله دارد نه مانند برخی دوستان که