گلایه ظریف از برخی منتقدان داخلی: سابقه من در احترام به آزادی نقد و مسائل سیاسی قدمت سی و چند ساله دار