تبریک ظریف به الجبیر در بحبوحه اوج گیری تنش ها میان ایران و عربستان