هواداران پرسپولیس یاد ایمون زاید را زنده کردند و برای پیکان سرود خداحافظی خواندند