پرسپولیسی‌ها زاید را به رخ رحمتی کشیدند/ تشویق هدایتی در مسابقه پرسپولیس