برتری راه‌آهن، سپاهان، نفت ، تراکتور و استقلال درنیمه اول