کارگران مظلومتر از معلمان هستند/پرداختن به کارهای اقتصادی در شان معلم نیست