کُردها و اهل‎تسنن از طرح کنگره آمریکا سودی نمی‎برند