هدایتی: نتیجه مزایده معلوم است اما منتظر اعلام آن مى‌مانیم