بهره برداری از بخش قلب بیمارستان آیت الله خاتمی هرات یزد