فعالیت قطارها در دمشق پس از چهار سال از سر گرفته شد