بازیکنان هر دو تیم تبریزی تشویق شدند/ بازار داغ گل و روبوسی