انتقاد امام جمعه کازرون از تشریفات بیش از اندازه هیأت دولت در سفر به فارس