توره و کمپانی دیدار حساس برابر اسپرز را از دست دادند