دولتمردان مثل مردم باولایت همراه نیستند/علی مطهری از پدرش فاصله گرفته است