امام جمعه بروجرد: حفظ استقلال سیاسی مستلزم تقویت پایه های اقتصادی کشور است