علم الهدی: برخی دنبال اثبات دین‌گریزی در مملکت اند