ورود نظامیان ویژه آمریکا به ترکیه برای آموزش گروههای مسلح سوریه