از سرگیری بمباران صنعاء و عدن/ 20 حمله هوایی به حجه