سود سهام عدالت ۴۱ میلیون نفر، به جیب ۲۵۰ نفر ریخته می شود !