هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت