نماینده مجلس: توجه دولت و نمایندگان به مسائل کارگران جدی است