جایگاه کارگران در امر تولید، مکتب اسلام و پیروزی انقلاب ممتاز است