بهره گیری معلمان از سیره حضرت علی (ع) ،زمینه ساز پرورش کارآمد خواهد بود