کاهش مرگ و میر مادران نشان دهنده برنامه بهداشتی توسعه یافته