وقتی به اجرای ارزش افزوده ارزش داده نمی‌شود/ ارزش افزوده ، مالیات مدرن وحمایت کننده تولید