تظاهرات روز جهانی کارگر در ترکیه به خشونت کشیده شد