امام جمعه تفت:جوانان باید هنر کارآفرینی داشته باشند