سفارت ایران در دانمارک:هیچگونه ملاحظات سیاسی و امنیتی در قضیه کشتی باری دخالت ندارد