کمیسیون آزادی‎ مذاهب آمریکا از نقض حقوق شیعیان در بحرین انتقاد کرد