فعالان حقوق بشر مغرب خواستار بازداشت شیمون پرز شدند