زمانی را برای خلوت و عبادت شخصی افراد با خداوند اختصاص دهید