نتانياهو براي اعمال فشار بر ايران 6 ميليون شکل هزينه کرد