هشت محصول پزشکی با حضور وزیر بهداشت در آشتیان رونمایی شد